AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

SiberUzay Teknolojileri Anonim Şirketi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi C1 Blok No:151/1E, 209 Teknopark, C1 Blok No:209 Esenler/İstanbul adresinde mukim (bundan böyle “SiberUzay” olarak anılacaktır.) ana faaliyet alanı yazılım, danışmanlık ve mobil uygulamalar üreten bir firmadır. www.OkulAile.com (bundan böyle “OkulAile” olarak anılacaktır.) veli Bilgilendirme sistemi olup web tabanlı mobil uygulamadır.

Müşterilerimize, hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması ve mobil uygulamanın amacına yönelik çalışması için OkulAile' ye sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gereklidir. Bu kapsamda, uygulamalarımız hakkında ilgili kişileri aydınlatma amacı taşıyan bu Aydınlatma Metni, OkulAile ile paylaştığınız kişisel veriler veya herhangi bir kaynaktan elde edilen her türlü kişisel veri için geçerli olup mevzuata uygun şekilde veya OkulAile faaliyetlerinde meydana gelen değişiklik ve geliştirmeler neticesinde faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

OkulAile, Siberuzay tarafından Müşteri' ye yönetici yetkileri ile verilecek kullanıcı adı ve parola ile web tabanlı olarak müşteri tarafından OkulAile Otomasyonu' nun doğrudan kullanılması ve Müşteri' nin kendi kullanıcılarına kullandırılmasını sağlayan digital hizmet veren bir platformdur.

Kişisel verileriniz, OkulAile,' nin internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, OkulAile tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; verileri kullanmadan önce rızanızı alarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı, ibraz ettiği belge ve bilgiler vasıtasıyla, form, OkulAile' ye ait web siteleri, e-posta ve sair elektronik ortamlar kullanılarak toplanabilmektedir.

Müşterilerimizin ve müşterilerimizin kullanıcılarının kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

OkulAile' nin sunduğu hizmetler kapsamında temel olarak Yasanın izin verdiği aşağıdaki hukuki sebeplerle kişisel verileriniz;

  • Hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
  • Mobil Uygulama vasıtası ile okulun giriş yaptığı bilgileri doğru kişiye iletebilmesi için
  • OkulAile' in hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için,
  • Mobil uygulamanın doğru çalışması ve amacına yönelik hizmet vermesi için
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde işlenmektedir.

OkulAile' nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve OkulAile ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, OkulAile' nin meşru menfaatleri için zorunlu ise, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verileriniz işlenebilir. Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizi KVKK' nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da KVKK' da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; veli-okul iletişiminin sağlanması, genel olarak mobil uygulmanın doğru çalışması, uygulama üzerinden bilgilerin aktarılması ve uygulama amaçlarının yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Ek olarak OkulAile' nin faaliyet ve projelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenebilir.

OkulAile' ye; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi kişisel bilgileri, ayrıca; posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi demografik bilgileri; internet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler verilebilemekte ve OkulAile tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, OkulAile kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına almadığını açıkça belirtmek isteriz.

OkulAile üyeliğinde, üyelik bilgilerinin tutulması, üyelikten ayrılma süreçlerinin takibi, kullanıma ilişkin analiz ve istatistik çalışmaları, OkulAile tarafından fatura tanzimi, ödeme, cari hesap ve tahsilatların takibi, güvenlik, şikayetlerin yönetilmesi, iletişim gibi iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi, takibi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

Kişisel verileriniz sadece söz konusu ihtiyaç ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterli olan süreler ile ilgili mevzuat tarafından izin verilen ve/veya şart koşulan süreler için kullanılır ve bu sürelerin sona ermesi ile birlikte silinir, yok edilir.

Sorumluluğun Belirlenmesi

OkulAile, Müşteri' ye yönetici yetkileri ile verilecek kullanıcı adı ve parola ile müşteri tarafından OkulAile Otomasyonu' nun doğrudan kullanılması ve Müşteri' nin kendi yetkilendirdiği kullanıcılar ve veli profilindeki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platform olduğundan, Müşteri ve Müşterinin yetkili kullanıcıları tarafından OkulAile sistemlerine OkulAile' nin onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel veriler bakımından OkulAile' nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu kapsamda OkulAile, sunduğu platform sağlama hizmeti çerçevesinde, Okulaile internet sitesine ve/veya uygulamasına Müşteri veya Müşterinin yetkili kullanıcıları tarafından yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK' nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin OkulAile' ye yönelteceğiniz taleplerin OkulAile tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, ilgili Müşteri veya Müşterinin yetkilendirdiği kullanıcıları talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda Kişisel veri sahibi olarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız yasayla korunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK' nın 13. maddesi doğrultusunda, OkulAile' nin aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz OkulAile tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

OkulAile' nin Adresleri: KVKK ile ilgili genel bilgiler için: bilgi@okulaile.com

KVKK' nın 11. maddesi kapsamında başvurular için: SiberUzay Teknolojileri A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi C1 Blok No:151/1E, 209 Teknopark, C1 Blok No:209 Esenler/İstanbul