AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. SiberUzay Teknolojileri Anonim Şirketi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi C1 Blok No:151/1E, 209 Teknopark, C1 Blok No:209 Esenler/İstanbul adresinde mukim (bundan böyle “ SiberUzay“ olarak anılacaktır). Ana faaliyet alanı yazılım, danışmanlık ve mobil uygulamalar üreten bir firmadır.
SiberUzay’ın ürünü olan OkulAile, Okul Yönetim yazılımı olup web tabanlı bir mobil uygulamadır. Bundan böyle (“OkulAile” olarak anılacaktır). OkulAile, Siberuzay tarafından Müşteri’ye yönetici yetkileri ile verilecek kullanıcı adı ve parola ile web tabanlı olarak müşteri tarafından OkulAile uygulamasının doğrudan kullanılması ve Müşteri’nin kendi kullanıcılarına kullandırılmasını sağlayan digital hizmet veren bir platformdur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

OkulAile, Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Bu bağlamda kişisel veriler;

 • Müşterilerimize, hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması,
 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın varlığı hâlinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi,
 • Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yönetilmesi,
 • Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması,
 • Sözleşme Süreçlerinin yönetilmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • OkulAile’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Mobil uygulamanın ve web sisteminin doğru çalışması ve amacına yönelik hizmet vermesi için, uygulama üzerinden bilgilerin aktarılması, okul iletişiminin sağlanması,
 • OkulAile üyeliğinde, üyelik bilgilerinin tutulması, kullanıma ilişkin analiz ve istatistik çalışmaları,
 • Yardım ve müşteri destek hizmetlerinin verilmesi,
 • SiberUzay adına fatura tanzimi, ödeme, cari hesap ve tahsilatların takibi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçiler ile ilişkilerin, sözleşme ve iş süreçlerinin yönetimi,
 • Üyelikten ayrılma süreçlerinin takibi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

OkulAile’nin sunduğu hizmetler kapsamında temel olarak Yasanın izin verdiği aşağıdaki hukuki sebeplerle kişisel verileriniz;

 • Hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla ve hangi hukuki sebeplerle topluyor ve işliyoruz?

OkulAile, Siberuzay tarafından Müşteri’ye yönetici yetkileri ile verilecek kullanıcı adı ve parola ile web tabanlı olarak müşteri tarafından OkulAile uygulmasının doğrudan kullanılması ve Müşteri’ nin kendi kullanıcılarına kullandırılmasını sağlayan digital hizmet veren bir platformdur.

Kişisel verileriniz, SiberUzay ve OkulAile’ye ait web siteleri, internet gibi bilumum dijital kanallar, ototmatik olan veya olmayan yöntemlerle, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, ibraz ettiği belge ve bilgiler vasıtasıyla, form, OkulAile’ye ait web siteleri, e-posta ve sair elektronik ortamlar kullanılarak, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

OkulAile’ye; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ünvan gibi kişisel bilgiler, ayrıca, kurum adı, ilgili web sitesi adresi, fatura bilgileri (gerçek ve tüzel kişiler için), internet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler verilebilemekte ve OkulAile tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Bu noktada, OkulAile kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına almadığını açıkça belirtmek isteriz.

Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (sistemin çalışması için sisteme girilecek zorunlu bilgileri, uygulamada yönetim sistemini sağlamak ve bilgi paylaşmak için girmek istediğiniz bilgileri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. İlgili kullanıcıya OkulAile’nin kim olduğunu ve kişisel bilgileri ve özel nitelikli verileri dahil nasıl kullanıldığını, işlendiğini iletmek ve iznini almak (işbu Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde);

Kişisel verileriniz, OkulAile,’nin internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Müşterilerimizin ve müşterilerimizin kullanıcılarının kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

OkulAile’ nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve OkulAile ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, OkulAile’ nin meşru menfaatleri için zorunlu ise, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verileriniz işlenebilir. Bizzat tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizi KVKK’ nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da KVKK’ da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Yukarıda sözü edilen yöntemlerle hakkınızda toplanmış olan kişisel verileriniz her bir durum özelinde değerlendirilmek üzere;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması yahut
 • Gerekli olduğu takdirde açık rızanızın edinilmesi hukuki sebeplerine dayanarak ve bu sınırlara riayet edilmek üzere ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle işlenebilmektedir.

Sorumluluğun Belirlenmesi

OkulAile, Müşteri’ye yönetici yetkileri ile verilecek kullanıcı adı ve parola ile müşteri tarafından OkulAile Otomasyonu’nun doğrudan kullanılması ve Müşteri’nin kendi yetkilendirdiği kullanıcılar, veli ve öğrenci profilindeki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmeleri için sağlanan bir platform olduğundan, Müşteri ve Müşterinin yetkili kullanıcıları tarafından OkulAile sistemlerine OkulAile’nin onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dahil edilen kişisel veriler bakımından OkulAile’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtmek isteriz.

Bu kapsamda OkulAile, sunduğu platform sağlama hizmeti çerçevesinde, Okulaile internet sitesine ve/veya uygulamasına Müşteri veya Müşterinin yetkili kullanıcıları tarafından yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir.

OkulAile Müşterisi kendi kullanıcılarına OkulAile’nin kim olduğunu ve kişisel bilgileri ve özel nitelikli verileri dahil nasıl kullanıldığını, işlendiğini iletmesinden ve iznini almasından (işbu Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde) sorumludur.

İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin OkulAile’ye yönelteceğiniz taleplerin OkulAile tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, ilgili Müşteri veya Müşterinin yetkilendirdiği kullanıcıları talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı ve Saklanma Süresi

OkulAile, bu kişisel verileri hizmet ve ürün sağlamak, depolanma, idare, finansal süreçleri yönetme ve şirket içi denetim amacıyla hizmet aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı 3. üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşabilir.

OkulAile, kişisel verilerinizi, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz hâlinde, bu talebiniz OkulAile tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz OkulAile tarafından işlenmeyecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda Kişisel veri sahibi olarak; Gerçek kişi olması hâlinde Müşteri, tüzel kişi olması hâlinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, SiberUzay’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız yasayla korunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, OkulAile’nin aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz OkulAile tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

OkulAile’nin Adresleri: KVKK ile ilgili genel bilgiler için: bilgi@okulaile.com

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında başvurular için: SiberUzay Teknolojileri A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi, C1 Blok, No:151/1E, Teknopark No:209, Esenler/İstanbul